Home
Gezond en veilig

Gezond en veilig

Je werkgever en voor uitzendkrachten de inlener, is verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Na je werk wil je ook graag weer gezond naar huis. Natuurlijk houd jij je ook aan de veiligheidsvoorschriften. Zo zorg je samen voor een gezonde en veilige situatie.

Bescherming

Heb je vanwege risico’s in je werk, persoonlijke beschermingsmiddelen nodig? Je werkgever moet dit voor je regelen én betalen. Bijvoorbeeld hoofd-, gehoor-, voet-, ademhalings- en oogbescherming. Beschermende kleding valt hier ook onder. Kleding en andere beschermingsmiddelen zorgen letterlijk voor bescherming.

Werksfeer

Een fijne werksfeer zorgt er ook voor dat je je veilig en gezond voelt. Je wordt niet gediscrimineerd of gepest. Je werkgever gedraagt zich zorgvuldig naar de werknemers. Hij of zij maakt geen misbruik van de positie die een werkgever nou eenmaal heeft. Alle werknemers moeten gelijk worden behandeld.

Let extra op met gewasbeschermingsmiddelen als je zwanger bent.

Omdat chemische middelen slecht voor je baby kunnen zijn.

Meld een gevaar direct.

Uitzendkrachten doen de melding bij de inlener, andere werknemers melden bij hun werkgever. Vraag om uitleg over de situatie.

Onveilige situatie

Wat kun je doen als er zich onveilige situaties voordoen op je werk? Je kunt een melding doen bij je vakbond of bij de de Nederlandse Arbeidsinspectie. De inspectie is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspectie zet zich in voor eerlijk, gezond en veilig werk. De inspectie kan onderzoek doen naar de werksituatie. Is er sprake van een arbeidsongeval met een amputatie, ziekenhuisopname of een dodelijke afloop? Dan moet de werkgever altijd een melding doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij doen dan een onafhankelijk onderzoek naar het ongeval.

Gewasbescherming

Gewasbescherming is een ‘hot topic’ in de glastuinbouw. Helaas is veel informatie alleen in het Nederlands beschikbaar. Er wordt gewerkt aan vertalingen van veiligheidsvoorschriften in andere talen, zoals naar het Pools. Heb je twijfels over de informatie die je werkgever verstrekt, aarzel niet en neem contact op.

In het kort: gewasbeschermingsmiddelen

Er zijn gewasbeschermingsmiddelen en biociden met kankerverwekkende en/of mutagene en/of reproductietoxische eigenschappen (‘CMR stoffen’):

  • C: carcinogeen: kan kanker veroorzaken. 

  • M: mutageen: kan het DNA beschadigen en kan erfelijke veranderingen veroorzaken. 

  • R: reproductietoxisch: stoffen die een nadelige invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, maar ook schade kunnen veroorzaken tijdens de ontwikkeling van het ongeboren kind en bijvoorbeeld kunnen leiden tot aangeboren afwijkingen.

Je werkgever is verplicht om medewerkers tegen blootstelling aan deze stoffen te beschermen!

Je herkent middelen met kankerverwekkende of reproductie toxische stoffen aan een van de volgende ‘H-zinnen’ op het etiket en in het veiligheidsinformatieblad:

  • Kan kanker veroorzaken (H350, H350i);

  • Kan genetische schade veroorzaken (H340);

  • Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (H360, H360F, 360D, 360FD, 360Fd, H360Df); 

  • Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (H361, H361f, 361d, 361fd); 

  • Kan schadelijk zijn via de borstvoeding (H362).

;